Sydney, late 1920s
  TP

Plenty of tram action here.

https://www.youtube.com/watch?v=UleX9uVf8zQ

Tony P